Ryan913, teksty z października 2010 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Nor­malność rzecz względna, nor­malność jest nienor­malna, nienor­malność nor­malna. To tyl­ko ta­ka naz­wa formalna. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 października 2010, 20:45

Kil­ka faktów
~Szczęście rośnie pro­por­cjo­nal­nie z ilością gwiaz­dek po dwukropku.
~Kiedy oso­ba x pożeg­na się z osobą y tyl­ko trze­ma gwiaz­dka­mi, a oso­ba y od­po­wie na to tyl­ko dwo­ma, to oso­ba x to zauważy.
~Uśmiech [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 października 2010, 21:32

Ludzie, na których mi za­leży mogą być poczwar­ka­mi dla całego świata, dla mnie i tak zaw­sze będą ważni.
~ Bar­dzo lu­bię w ludziach, kiedy nie są ta­cy prości, prze­widy­wal­ni.
~ Lu­bię, kiedy muszę za ni­mi go­nić, łapać, kiedy oni uciekają i mnie olewają.

Szko­da tyl­ko, że połowa z was odej­dzie w me­tafo­ryczne 3 dni.
Do tych, którzy po­zos­taną mogę tyl­ko rzec:
„Uwiel­biam motyle” 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 października 2010, 16:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu