Ryan913, teksty ze stycznia 2011 roku

4 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Dlaczego nie śpię, czyli sonet o początkowym końcu.

Noc piękniej­sza jest niźli dzień słoneczny.
Ciem­ność rozświet­lo­na księżyca blaskiem-
mroczne uczu­cie, za­bija­ne brzaskiem,
chaosem ru­tyny, jakże zbytecznym

Świeży za­pach mok­rej godzi­ny duchów
wyz­wa­la chęć do życia, smakowania,
czu­cia, kom­plet­nej miłości oddania,
Ka­lej­doskop pełen ma­gicznych ruchów.

Fa­buła książki, gdzie noc głównym wątkiem.
Wschód epi­tafium, końco­wym dziękuję,
także roz­myślań męczar­ni początkiem

Wspom­nienia piękna na długo, tak czuję,
zat­rząsną sza­robu­rych dni porządkiem.
To­bie, Noc, is­tnienie me ofiaruję. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 stycznia 2011, 03:26

comptine d'un autre été!

Człowiek człowieko­wi nie równy
Je­go czy­ny niewytłumaczalne
Każdy błąd jest błędem głównym
Zro­bienie przyk­rości- ta­kie to banalne
Jak łat­wo po­myśleć za mało
Jak łat­wo po­myśleć zbyt wiele
Jak łat­wo nam, przyjaciele
przyk­rości in­stru­men­tem się grało
Prze­cudną me­lodię zaintonowało
nasze ser­ce człowiecze
wol­ne, nad którym ro­zum ma pieczę
Lecz myśli mądre są ta­kie lotne,
...a dusza pełna uczuć
a ser­ce? Ser­ce jest markotne
I je­dyne co mi tu pomoże:
po­duszek po­lana,
ko­lej­ny wa­kacyj­ny rym
i bez­silnych łez ocean, morze.

com­pti­ne d'un aut­re été! 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 stycznia 2011, 01:03

Spra­wied­li­wość spra­wied­li­wości nie równa. Często chce­my być spra­wied­li­wi w sto­sun­ku do ko­goś, żeby nie być nies­pra­wied­li­wym w sto­sun­ku do in­nych, ale nie widzi­my te­go, że często "przes­pra­wied­li­wiamy" sprawę i wte­dy nic już nie jest sprawiedliwe. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 stycznia 2011, 23:07

Praw­da jest ta­ka, że is­tnienie jest wprost bez­sensow­ne. Po­wiadasz więc, że nikt nie mówił, że będzie sens. A więc i nikt nie py­tał, czy chcę brać w tym udział. A te­raz? Te­raz ut­knęłam tu.

Zbyt wiel­kim tchórzem by to zakończyć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 stycznia 2011, 20:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu