Ryan913, teksty ze stycznia 2013 roku

5 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Podróż i zauroczenie

PODRÓŻ! To jest jed­no słowo, a ty­le ma znaczeń, które na powrót spro­wadzają się do jed­ne­go, do od­kry­cia. Zas­tanów się dob­rze! Tyl­ko pop­rzez podróż, czy to Sy­beria, Tran­sylwa­nia, Grec­ja czy Pa­ryż, wędrówka, [...] — czytaj całość

felieton • 23 stycznia 2013, 06:47

I na powrót każde­go dnia - co ro­bię źle? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2013, 19:54

Trze­ba długo doj­rze­wać, bo po­tem nic - tyl­ko nas zjedzą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2013, 00:11

Dziękuję Ci Pa­nie, że mogę być ka­tem, niźli ofiarą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2013, 23:03

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 1 stycznia 2013, 00:53
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu