Ryan913, teksty z września 2010 roku

4 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Każdy pot­ra­fi być psycho­logiem. Mniej lub bar­dziej dob­rym, ale gdy­by każdy był so­bie psycho­logiem, nie star­czyłoby psychiatrów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 września 2010, 21:29

A więc ja będę go­nić za Tobą, a Ty niczym mo­tyl, uciek­niesz w drugą stronę? I co po­tem? Po­tem ro­le sie od­wrócą. Za­pomnę o To­bie już pra­wie, lecz widzę przez ra­mię jak za mną podążasz. I tak w kółko.
Ej! To chy­ba za­sada cienia jest?

...I tyl­ko noc uk­ry­je ślad tej gonitwy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 września 2010, 18:56

bezsensowność istnienia.

pat­rzę przez okno
a tam niebo
i jak wczo­raj widziałam księżyc
to ład­nie wychodził zza chmur
lu­bię księżyce ale
wieje wiatr i zim­no bywa
a ty zbierasz ek­spir­jens ale nie jes­teś nawet
na pier­wszym poziomie
bez­sensow­ność istnienia
za­pytałam dlacze­go robisz
ka­nap­ki bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 września 2010, 00:40

Niektóre piosen­ki, są jak sil­ny wiatr, kiedy ot­wiera­my im drzwi, prze­wiewa nas chłód wspom­nień. Tak pros­to w twarz. Lu­bie kiedy wieje. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 września 2010, 13:57
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu