Ryan913, myśli

45 tekstów (myśli) – auto­rem jest Ryan913.

Nag­le wszys­tko sta­je się mie­sza­niną barw, wy­buch uczu­ciowej pa­lety jest tak sil­ny, że można oślepnąć. Czer­wo­na złość z niebies­kim smut­kiem, zielo­ny spokój z czer­nią bez­radności. I ten żółty głód. Wszys­tko mie­sza się, przep­la­ta, strze­la pro­mieniami w każdej części ciała Im tęskno­ta jest sil­niej­sza tym ciężej opi­sać ją słowami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2013, 20:48

Sy­noni­my wy­rażenia 'mieć żal':

~ pa­miętać - pa­miętam sta­le, nie myśląc o tym nawet
~ wy­pomi­nać - wy­pomi­nam ciągle , nie ot­wierając ust
~ nie da­rować - nie da­ruję be­zus­tannie, choć się staram
~ żywić urazę - ...

... per­ma­nen­tnie, każdą częścią ciała ŻYWIĘ. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2013, 00:43

Nieza­leżnie od wieku, wy­ras­ta­my z siebie - re­lac­je chylą się ku upadkowi 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2013, 21:33

Auto­des­truk­cja zwa­na marzeniami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2013, 00:31

Jak często poświęca­my nasze włas­ne za­sady mo­ral­ne na rzecz god­ne­go życia?

Bo świat jest in­trygą, spis­kowca­mi ludzie, którzy ko­lej­no knują i siebie zatracają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2013, 18:38

Oducz się ludzi, który o To­bie, nie wie­dzieć cze­mu, za­pom­nieli. Na początku będzie ciężko - łzy i zaz­drość. Za­nim się jed­nak spos­trzeżesz ogar­nie Cię błoga obojętność, która w tym wy­pad­ku wyg­ry­wa z nadzieją. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2013, 22:16

I na powrót każde­go dnia - co ro­bię źle? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2013, 19:54

Trze­ba długo doj­rze­wać, bo po­tem nic - tyl­ko nas zjedzą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2013, 00:11

Dziękuję Ci Pa­nie, że mogę być ka­tem, niźli ofiarą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2013, 23:03

No, ale czy to nie jest iro­nia, żeby wi­siel­czy sznur miał szczęście przynosić? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2012, 00:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu