Ryan913, strona 2

72 teksty – auto­rem jest Ryan913.

Nieza­leżnie od wieku, wy­ras­ta­my z siebie - re­lac­je chylą się ku upadkowi 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2013, 21:33

Auto­des­truk­cja zwa­na marzeniami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2013, 00:31

Jak często poświęca­my nasze włas­ne za­sady mo­ral­ne na rzecz god­ne­go życia?

Bo świat jest in­trygą, spis­kowca­mi ludzie, którzy ko­lej­no knują i siebie zatracają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2013, 18:38

Oducz się ludzi, który o To­bie, nie wie­dzieć cze­mu, za­pom­nieli. Na początku będzie ciężko - łzy i zaz­drość. Za­nim się jed­nak spos­trzeżesz ogar­nie Cię błoga obojętność, która w tym wy­pad­ku wyg­ry­wa z nadzieją. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2013, 22:16

Podróż i zauroczenie

PODRÓŻ! To jest jed­no słowo, a ty­le ma znaczeń, które na powrót spro­wadzają się do jed­ne­go, do od­kry­cia. Zas­tanów się dob­rze! Tyl­ko pop­rzez podróż, czy to Sy­beria, Tran­sylwa­nia, Grec­ja czy Pa­ryż, wędrówka, [...] — czytaj całość

felieton • 23 stycznia 2013, 06:47

I na powrót każde­go dnia - co ro­bię źle? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2013, 19:54

Trze­ba długo doj­rze­wać, bo po­tem nic - tyl­ko nas zjedzą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2013, 00:11

Dziękuję Ci Pa­nie, że mogę być ka­tem, niźli ofiarą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2013, 23:03

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 1 stycznia 2013, 00:53

No, ale czy to nie jest iro­nia, żeby wi­siel­czy sznur miał szczęście przynosić? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2012, 00:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu