Ryan913, strona 4

72 teksty – auto­rem jest Ryan913.

Zro­zumienie siebie kluczem do szczęśli­wości, roz­wiąza­nie prob­le­mu to już wte­dy tyl­ko pros­ty ruch nadgarstka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2012, 00:20

Równo­ległe światy? Ow­szem, jeśli wyob­ra­zimy so­bie (o zgro­zo...) ciąg dal­szy nasze­go życia po do­kona­niu in­nych wy­borów życiowych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2012, 12:34

Nie lu­bię darzyć ko­goś, ko­go właści­wie wys­tar­czająco nie znam, nad­to sym­pa­tią. Wte­dy wy­daje się, że gra­nica po­między naiw­nością, a zaufa­niem jest ta­ka krucha, że łat­wo się po­mylić i zawieść. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 listopada 2012, 20:38

Są ta­kie sy­tuac­je, w których naj­bezpie­czniej­szym wyjściem jest stać się hi­pok­rytą. Cza­sem mo­ral­ność ustępu­je chęci 'przetrwania'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2012, 00:37

Niewyob­rażal­nie wielką jest szkodą fakt, że ma­terializm tak bar­dzo dziś wy­piera z ludzkich prag­nień exe­gi mo­numen­tum aere perennius

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2012, 19:26

Jak tu być pat­riotą, kochać oj­czyznę i ludzi we włas­nym kra­ju, kiedy na­wet w małej społeczności nie pot­ra­fimy stworzyć żad­nej porządnej więzi? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 października 2012, 16:34

Mówią - wiara; widzą - fanatyzm.

Bo działanie to nic in­ne­go niż zbioro­we dok­try­ner­stwo. Bez zaśle­pienia jakąś ideą, nic nie powstanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2012, 16:34

Pożąda­nie i na­miętność - dwa sta­ny wnoszące uczu­cię am­bi­walen­cji po­między ra­dością a rozpaczą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2012, 00:15

Smut­ne jest tak się obudzić i zdać so­bie sprawę, że nig­dy nie stało się na po­le-po­sition, że tak nap­rawdę zaw­sze było się na końcu, a wszys­tkie nasze uczu­cia nie miały głębsze­go znaczenia. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2011, 21:29

Czas wiecznie młody.

Na drew­nianej półce w piw­ni­cy stoją słoiki.
Stoją już tak od tygodnia.
W piw­nicznym ok­nie wi­dać jak słońce grzeje,
a dzieci biegną i rzu­cają się mniszkami
Ma­ma mówi, że ogórki będą na zimę.

Po­tem ro­bi się gorąco, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 września 2011, 22:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu